TAHTO / Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän rekisteriselosteen ehdot käyttämällä Tahto Yhtiöt Oy, Tahto Rakennus Oy, Tahto Teollisuus Oy, Tahto Logistikka Oy:n (myöhemmin Yhtiön) palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Yhtiön palveluita.

 1. Rekisterinpitäjä:
  Tahto Yhtiöt ( 3112165-7 ) , Teollisuuskatu 26, 00520 Helsinki
 2. Rekisteristä vastaava henkilö:
  Salmikivi Ville, 050 322 7499, asiakaspalvelu@tahtohenkilostopalvelut.com
 3. Rekisterin nimi:
  Tahto Henkilöstöpalveluiden käyttäjä-ja asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on käyttäjien palveleminen työnhaussa ja työsuhdeasioiden hoitaminen työnhaun,työllistymisen ja työsuhteen aikana, yhteydenpito käyttäjiin -ja asiakasyrityksiin. Työntekijäksi valitulle avataan erillinen pääsy työtuntijärjestelmään. Henkilötietoja käsitellään lisäksi rekisterinpitäjän asiakasviestinnän toteuttamiseksi. Asiakasviestintää voidaan kohdistaa rekisteröityihin myös sähköisen viestintävälineen avulla, kuten sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä. Työntekijän antamia henkilötietoja voidaan käyttää myös erilaisten työtehtävien ja työelämään yleisesti liittyvien etujen tarjoamiseksi työntekijöille sähköisen viestintävälineen avulla sekä työntekijän profilointiin, mikäli työntekijä ei ole kieltänyt profilointia.
 5. Rekisterin tietosisältö:
  • etu- ja sukunimet
  • henkilötunnus
  • sukupuoli
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite)
  • valokuva
  • pankkiyhteystiedot
  • Nykyiset ja aiemmat työnantajat
  • Koulutus- ja osaamistiedot
  • Käyttäjältä saadut tiedot esimerkiksi viestintä Yhtiön kanssa
  • Käyttäjän toiminta sähköisessä rekrytointipalvelussa

  Työsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten

  • työhakemus ja työnhakuprosessiin liittyvät muut tiedot (muun muassa koulutus- ja tutkintotiedot, työ- ja ammattikokemus, pätevyystiedot ja soveltuvuusarviointien tiedot)
  • työsopimus ja muut mahdolliset työsuhteeseen liittyvät sitoumukset ja sopimukset
  • työtehtävien sisältöä koskevat tiedot, kuten nimike
  • työtehtävissä kehittymistä koskevat tiedot (muun muassa kouluttautumiseen liittyvät tiedot)
  • työtehtävissä suoriutumista koskevat tiedot (muun muassa pätevyystiedot ja kielitaito)
  • työsuhteen perusteella maksettaviin korvauksiin liittyvät tiedot (muun muassa rahapalkka, luontoisedut tai muut palkitsemistavat ja niihin liittyvät tiedot, verotustiedot ja työnantajamaksuihin liittyvät tiedot, matkalaskut ja kilometrikorvaukset)
  • työsuhteeseen liittyvät työnantajan vastuita koskevat tiedot (muun muassa rekisteröidyn vakuuttamiseen liittyvät tiedot)
  • työterveyshuoltoon liittyvät tiedot, kuten työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien selvittämiseksi taikka sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, taikka jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella
  • työajan seurantaan ja poissaoloihin liittyvät tiedot (mm. tuntikirjausjärjestelmästä saatavat tiedot, vuosilomat ja muut vapaat, sairauspoissaolot, tai sovitut poissaolot)
  • työntekovälineisiin liittyvät tiedot
  • työtehtäviin liittyvien käyttöoikeuksien tiedot sekä niiden käyttäjätunnukset ja salasanat
  • työsuhteen päättymiseen liittyvät tiedot (kuten sopimus työsuhteen päättymisestä, työtodistus ja eläkkeelle jäämiseen liittyvät tiedot)

  Rekisterissä voidaan käsitellä kaikkien yllä lueteltujen tietotyyppien muutostietoja.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet:
  Käyttäjän itsensä antamat tiedot. Käyttäjän ja Yhtiön välisessä viestinnässä muodostuneet tiedot. Rekisteröityneen käyttäjän suostumuksella rekisterinpitäjä voi kerätä henkilötietoja myös muualta. Suostumusta ei tarvita, jos rekisterinpitäjä hankkii henkilöluottotietoja tai rikosrekisteritietoja henkilön luotettavuuden selvittämiseksi. Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilölle etukäteen tällaisten häntä koskevien tietojen hankkimisesta luotettavuuden selvittämistä varten.
 7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot:
  Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tai rekisteröidyn suostumuksella viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle ja KELA:lle sekä muille tahoille, jotka liittyvät työsuhdetta koskevien asioiden hoitamiseen, kuten eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöille, ammattiliitoille ja työterveyshuoltopalveluita tarjoavalle taholle.
  Rekisteröidyn suostumuksella voidaan työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa sellaiselle rekisterinpitäjän työnantaja-asiakkaalle, jolle työntekijä on työllistynyt tai jolle työntekijä on työllistymässä. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
 8. Rekisterin suojausperiaatteet:
  Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
  Järjestelmän hallinointiin on erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut salassapitositoumuksen.
 9. Tarkastus- ja korjausoikeus:
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle rekisterinpitäjän yllä ilmoitettuun osoitteeseen ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Pyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla.